DC Nauta hamborgarar dry aged 20x200g [4kg/ks]
1230190

DC Nauta hamborgarar dry aged 20x200g [4kg/ks]