Nauta Rib eye 5 rif 60 daga dry aged 5 kg/ks
1230305

Nauta Rib eye 5 rif 60 daga dry aged 5 kg/ks