Nauta Rib eye 5 Rif 60 daga dry aged [5kg/ks]
1230305

Nauta Rib eye 5 Rif 60 daga dry aged [5kg/ks]